Privacy Reglement

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

 • het uitvoeren van een overeenkomst waarin u GGS opdracht heeft verstrekt voor het verlenen van haar diensten: voor de uitvoering worden in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Verder worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten;
 • het onderhouden van contact met u: uw contactgegevens worden bijgehouden in onze klantsysteem;

WELKE GEGEVENS ANALYSEREN WIJ?

 • het verbeteren en beveiligen van onze website www.gordijnenservice.nl;
 • het maken van gebruikersstatistieken: de gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke informatie, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruikt GGS om de website te verbeteren;

RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De  rechtsgronden waar GGS zich op baseert zijn:

 • toestemming: als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken;
 • overeenkomst of in aanloop naar het sluiten van een overeenkomst:
 • voor een opdracht verstrekt tot het leveren van diensten, verwerkt GGS persoonsgegevens voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is;
 • gerechtvaardigd belang: GGS mag ook persoonsgegevens verwerken als het een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

VERWERKERS

GGS kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van GGS persoonsgegevens verwerken. GGS sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten in uw opdracht. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

DOORGIFTE BUITEN DE EER

Soms worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een partij gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. of in aanloop naar het sluiten van een overeenkomst.

GGS kan persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van diensten.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

GGS neemt de beveiliging van uw gegevens zeer serieus. U wilt dat uw gegevens in goede handen zijn en niet dat uw gegevens op straat komen te liggen. Daarom heeft GGS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat uw gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt. GGS heeft bij haar beveiliging rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van uw gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van uw gegevens. GGS past o.a. de volgende maatregelen toe:

 • Systemen van GGS communiceren met elkaar. Wanneer gegevens van het ene naar het andere systeem worden gestuurd, gebeurt dit veilig en gecontroleerd;
 • Alleen medewerkers van GGS, die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien voor specifieke doeleinden;
 • GGS logt het gebruik van uw gegevens door haar medewerkers, zodat kan worden bijhouden wat er gebeurt;
 • Derde partijen die toegang nodig hebben tot uw gegevens zijn verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten;
 • GGS beschermt haar systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software;
 • GGS gebruikt de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van onze systemen te garanderen;
 • GGS zorgt ervoor dat haar software en andere technologieën up-to-date zijn.
 • GGS voorziet haar website en systemen regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans.

DATALEKKEN

Als een inbreuk in verband met gegevens heeft plaatsgevonden (datalek), moet GGS wij dit aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden binnen 72 uur nadat zij daarvan op de hoogte zijn geraakt, tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico oplevert voor uw rechten en vrijheden. Als het waarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico oplevert voor uw rechten en vrijheden, zijn we verplicht het datalek ook aan jou te melden. Er is sprake van een datalek als er bij een beveiligingsincident (zoals diefstal van een laptop of een hack in onze systemen) gegevens verloren zijn gegaan of als GGS onrechtmatige verwerking van gegevens redelijkerwijs niet kan uitsluiten. Wanneer concreet sprake is van een datalek, hangt af van alle omstandigheden van het geval.

Als alleen sprake is van een onverhoopte zwakke plek in de beveiliging, betreft het een beveiligingslek en geen datalek. In dat geval hoeft GGS in principe geen melding te doen aan de AP. Uiteraard zal GGS een beveiligingslek wel zo snel mogelijk dichten zodra zij daarvan op de hoogte raakt.

Mocht u een (mogelijk) beveiligings- of datalek aantreffen bij GGS, vragen wij u dit direct te melden door te mailen naar info@gordijnenservice.nl of telefonisch contact met ons op te nemen, via het nummer 070 – 3906767.

HEEFT U VRAGEN OVER UW PERSOONSGEGEVENS?

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft u recht tot inzage, rectificatie, verplaatsing en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Neemt u voor al deze vragen contact op via 070 -390 6767  of via info@gordijnenservice.nl.

KLACHTEN?

Als GGS naar uw mening niet zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw gegevens, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u klachten heeft over hoe GGS met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u natuurlijk ook contact opnemen door een mail te sturen naar info@gordijnenservice.nl of te bellen met 070 – 390 6767. Indien wij samen niet tot oplossing komen, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT

Heeft u vragen en/of opmerkingen over hoe GGS met uw gegevens omgaat? Neem dan contact op met ons.

VERANDERINGEN

De wereld ontwikkelt zich snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in uw persoonsgegevens en de wijze waarop we die gebruiken. Ook regelgeving kan wijzigen. In dat geval zullen we deze Privacy policy aanpassen. We adviseren u de Privacy policy regelmatig te controleren, zodat u op de hoogte blijft. Bij grote wijzigingen informeert GGS u via haar website. De meest recente versie vindt u altijd op www.giezemangordijnenservice.nl

Uw gordijnen laten reinigen?

Wilt u de gordijnen of lamellen van uw zorginstelling laten reinigen, bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening of heeft u vragen over onze werkwijze?

Neem contact op